ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਇਮਪਲਾਂਟ: ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਉਮਰ ਰਹਿਤ ਹੈ!

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਜ ਦੁਆਰਾ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਮਪਲਾਂਟ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਲੇਖ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ! ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਇਮਪਲਾਂਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ।

ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਇਮਪਲਾਂਟ: ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ?

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਮਪਲਾਂਟ ਸਰਜਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ www.dentakay.com/en ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜੋ ਇਮਪਲਾਂਟ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

1. ਬੇਕਾਬੂ ਸ਼ੂਗਰ:

ਬੇਕਾਬੂ ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਇਮਪਲਾਂਟ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਮਪਲਾਂਟ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਈ ਇੱਕ ਡਾਇਬੀਟੌਲੋਜਿਸਟ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

2. ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ:

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜੋਖਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਜ਼ਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਭੇਜੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਦੀ ਸਿਹਤ ਇਮਪਲਾਂਟ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੁਲਰ.

3. ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਰੋਗ:

ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਵਿਕਾਰ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਇਮਪਲਾਂਟ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਇਮਪਲਾਂਟ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਜ਼ਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

4. ਜਮਾਂਦਰੂ ਵਿਕਾਰ:

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਹੈ ਜਾਂ ਖੂਨ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਫਰਨੀਚਰ, ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

5. ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ ਜਾਂ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ:

ਪਿਛਲੇ ਜਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੇਡੀਓ ਜਾਂ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਇਲਾਜ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਮਪਲਾਂਟ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਲਾਜ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਇਮਪਲਾਂਟ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਜਾਂ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

6. ਗੰਭੀਰ ਜਬਾੜੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ:

ਜਬਾੜੇ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਜਾਂ ਓਸਟੀਓਮਾਈਲਾਈਟਿਸ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਮਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਵਾਧੂ ਇਲਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੋਨ ਗ੍ਰਾਫਟਿੰਗ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

7. ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ:

ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮਪਲਾਂਟ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਮਪਲਾਂਟ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰੋਧਿਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ

ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ।

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਮਪਲਾਂਟ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਲਈ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ: ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਬਕਸੇ?

1. ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਘਣਤਾ ਅਤੇ osseointegration:

ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਘਣਤਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਇਮਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਬਾੜੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕੁਦਰਤੀ ਰੀਸੋਰਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪੁੰਜ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਫਲ ਓਸੀਓਇਨਟੀਗਰੇਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਜਬਾੜੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਪਲਾਂਟ ਦੇ ਫਿਊਜ਼ਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਘਣਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਇਮਪਲਾਂਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਇਮੇਜਿੰਗ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਘਣਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ। ਘੱਟ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਘਣਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਫਲ ਇਮਪਲਾਂਟ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੋਨ ਗ੍ਰਾਫਟਿੰਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਮਪਲਾਂਟ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

2. ਤੁਹਾਡੀ ਆਮ ਸਿਹਤ:

ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਇਮਪਲਾਂਟ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੂਗਰ, ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੁਲਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਵਿਕਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਇਮਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ।

3. ਤੁਹਾਡੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ:

ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਸਟ-ਸਰਜੀਕਲ ਰਿਕਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਆਧੁਨਿਕ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਇਮਪਲਾਂਟ ਤਕਨੀਕਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਲਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:  ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ propresticides

4. ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਖਿਕ ਸਫਾਈ:

ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਇਮਪਲਾਂਟ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਚੰਗੀ ਮੌਖਿਕ ਸਫਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਰੀ-ਇਮਪਲਾਂਟਾਇਟਿਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੌਖਿਕ ਸਫਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਗ ਜੋ ਇਮਪਲਾਂਟ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਮੌਖਿਕ ਸਫਾਈ ਦੇ ਰੁਟੀਨ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

5. ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਰਕ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ:

ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਇਮਪਲਾਂਟ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਇਮਪਲਾਂਟ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਈ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਅਤੇ ਯਥਾਰਥਵਾਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਸਿੱਟਾ

ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਇਮਪਲਾਂਟ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਮਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਇਲਾਜ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਇਮਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਸਫਲ ਵਿਕਲਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਇਲਾਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਇਮਪਲਾਂਟ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ - ਬਹਾਲ ਓਰਲ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਸੁਧਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੁਹਜ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ। ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਇਮਪਲਾਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

1 ਟਿੱਪਣੀ "ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਇਮਪਲਾਂਟ: ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਉਮਰ ਰਹਿਤ ਹੈ!"

  1. ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਇਮਪਲਾਂਟ ਹਨ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇੰਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ।

ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਛੱਡੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਖੇਤਰ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਹਨ, *