ਪੰਨਾ 1 'ਤੇ 1

ਰੋਟੈਕਸ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 16/12/19, 21:41
ਕੇ ਰੋਰੋ
ਹੈਲੋ
ਮੇਰਾ ਰੋਟੇਕਸ ਬਾਇਲਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾauਟ-ਸੇਵੋਈ ਵਿਚ ਇਕ ਯੋਗ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਲੱਭਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ.
ਕਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੈ? ਕੋਈ ਸਲਾਹ? ਮੈਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ