ਪੰਨਾ 1 'ਤੇ 1

[ਸਪਮ] ਬਾਲਣ ਬੱਚਤ

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 06/11/08, 07:49
ਕੇ Bourbon
ਤੁਸੀਂ ਬਾਲਣ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ
ਨੋਸਪੈਮ

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 06/11/08, 07:57
ਕੇ Christophe
ਸਪਮ : ਬਦੀ: ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ