ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ


ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ Share:

1) ਜਨਰਲ

ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਏਜੰਟ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਵੇਲੇ 'ਤੇ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸਾਧਨ ਹੈ (ਘਰ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ, ਰਾਜ ਕੰਪਨੀ.)ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਦਰਾ ਸਾਮੂਹਿਕ ਕੀ ਹੈ?

ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਾਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਵਰਗ ਅਤੇ ਤਰਲ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ. ਨੂੰ ਜੋਡ਼ਦਾ ਹੈ ਵਰਗੀਕਰਨ, ਮਾਪ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ.

ਤਰਲਤਾ ਕੀ ਹੈ?

ਤਰਲਤਾ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ.ਤਿੰਨ ਮਿਣਤੀ ਨੂੰ ਜੋਡ਼ਦਾ ਹੈ ਕੀ ਹਨ?

ਤਿੰਨ ਮਿਣਤੀ ਨੂੰ ਜੋਡ਼ਦਾ ਹੈ (ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਿਣਤੀ ਜਨਤਾ) M1, M2 ਅਤੇ M3 ਹਨ. ਉਹ ਤਰਲਤਾ ਦੀ ਡਿਗਰੀ, M1 ਵਿਚ ਭਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਭ ਤਰਲ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ.

M1: ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੰਗ ਕੁੱਖ. ਇਹ ਸਖਤ ਅਰਥ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਕੇ, ਨੋਟਸ, ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਤੇ (ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤਰਲ ਵਿੱਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ), ਭਾਵ ਸਭ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ.

M2: M1 + ਨੀਮ-ਪੈਸੇ (ਬੱਚਤ passbooks, ਬੱਚਤ ਖਾਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ Codevi ਅਤੇ ਘੱਟ ਵੱਧ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜਮ੍ਹਾ)M3: M2 + ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ (SICAV ਅਤੇ FCP) ਜ M1 + ਵਰਚੁਅਲ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ.

ਵਿੱਤੀ UCITS ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਇਦਾਦ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀ ਭਾਅ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ.

* UCITS: ਤਬਾਦਲਾਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀ ਵਿਚ ਸਮੂਹਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਵਚਨ
* Sicav: SICAV
* ਫੰਡ: ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ

ਕੀ ਨੀਮ-ਪੈਸੇ ਦੀ?

ਅਰਧ-ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਨਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਇੱਕ ਸਾਮੂਹਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਇੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੁੱਲ ਬੱਚਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਮੂਹਿਕ ਮਾਪ ਹੈ. ਚੇਤਾਵਨੀ: ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਦਰਾ ਸਾਮੂਹਿਕ ਤੱਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਨ ELP ਕਾਰਵਾਈ ਹਨ.

ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜ ਹੈ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ?

ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਕੁੱਖ ਹੈ ਸਾਮੂਹਿਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ M3 ਹੈ. M3 ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ M1 ਅਤੇ M2 ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ.
France ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ 1000 ਲੱਖ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. 2001 ਵਿੱਚ ਨੋਟਸ ਦੇ ਪੁੰਜ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਫੰਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ.

ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ M3 ਸਭ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ?

ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਭਾਗ ਨੂੰ M3 ਬਕ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਨੀਮ-ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਫੰਡ ਹਨ.

ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਬਕ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਪਰ, ਇਹ ਮੁਦਰਾ ਬਕ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ.

ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਵਿਆਜ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਬਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ.

ਅੱਜ, ਬਕ MFI (ਮਿਣਤੀ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰੇ) ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ.

ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿਚ ਵਿਆਜ ਐਮਐਫਆਈਜ਼ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ.

2) ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਮ੍ਹਾ ਹਨ

ਐਮਐਫਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ. ਇੱਕ ਬਕ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਗੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਇੱਕ ਕਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਧਾਰ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ. ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ

ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਕੀ ਹੈ?

ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਗਾਹਕ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੰਢੇ ਉਦਾਹਰਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ.

ਕੀ ਜਾਇਦਾਦ?

ਇਹ ਸਭ ਹੈ ਬਕ ਦੇ ਮਾਲ ਹੈ. ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ.

ਦੇਣਦਾਰੀ ਕੀ ਹੈ?

ਪੈਸਿਵ ਗਾਹਕ ਪੇਸ਼ਗੀ ਦੇ ਕੇ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਕ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ.

ਕੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ?

ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਬਕ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਬਕ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਬਕ, ਬਕ ਨਾ ਅੱਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਸੀ. ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਗੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਮੇਲ ਨਹੀ ਹੈ. ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆ ਕੁਝ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਬਣਾਇਆ: ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ nihilo ਹੈ.

ਇਹ MFI ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ.

ਇਹ ਕਰੰਸੀ ਬਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਦਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ. ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ.

ਵਪਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜੇਗਾ, ਜਦ, ਮੁਦਰਾ ਏਜੰਟ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਮੁਦਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਕ monétaire- ਪੁੰਜ ਅਤੇ ਪੈਸੇ (ਮੁਦਰਾ ਅਧਾਰ) ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀ ਹੈ ਛਿੜਕਨਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਬਕ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਗਾਇਬ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ. ਇਸ ਮੁਦਰਾ ਬਕ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਨਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਦੀ ਹੈ.

ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ, ਜਦ ਪੈਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬਕ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਏਜੰਟ, ਕਿਸੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ.

ਪੈਸੇ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ?

ਬਣਾਇਆ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਹੈ. ਪੈਸਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਾਧੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ. ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਹੈ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ. ਯੂਰੋ ਡਾਲਰ ਬਦਲਿਆ)

ਹੋਰ:
- ਸੂਟ: ਬੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ
- ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਫੋਰਮ

ਫੀਡਬੈਕ

ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਛੱਡੋ

ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਖੇਤਰ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਹਨ, *