ਪਾਸਵਰਡ ਭੇਜੋ


ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਈਮੇਲ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ਲ ਕੰਨਟ੍ਰੋਲ ਪੈਨਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ.