ਖੋਜ ਪਾਇਆ 8010 ਨਤੀਜੇ

ਕੇ ABC2019
24/06/21, 23:11
Forum : ਮਾਨਵੀ ਤਬਾਹੀ, ਕੁਦਰਤੀ, ਜਲ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ
ਵਿਸ਼ਾ: ਐਂਥ੍ਰੋਪੇਗੇਨਿਕ ਗਰਮੀ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਅਤੇ CO2 ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ
ਜਵਾਬ: 3522
ਵਿਚਾਰ: 187046

Re: ਐਂਥ੍ਰੋਗੋਗੇਨਿਕ ਗਰਮੀ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਅਤੇ CO2 ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ

j'ai jamais vu Janco se censurer à cause du politiquement correct , c'est d'ailleurs une de ses qualités que je reconnais. D'ailleurs il n'hésite pas à prendre position par exemple pour le nucléaire. Il ne se censure pas sur l'acpect constat ni scientifique de son discours, il est inattaquable. Il ...

ਜਾਓ ਤਕਨੀਕੀ ਖੋਜ