ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ (ਈ) ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ

ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ forum : https%-3A%-2F%-2Fwww.lemonde.fr%-2Fles-ਡੀਕੋਡਰ%-2Fartical%-2F2020%-2F03%-2F18%-2-ਇਸ-ਵਾਇਰਲ-ਵੀਡੀਓ-ਵਿਚ-ਇਹ-ਸਾਬਤ-ਨਹੀਂ-ਹੁੰਦਾ-ਕਿ-ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ-ਇਕ-ਮਿਲਟਰੀ-ਜੈਵਿਕ-ਹਥਿਆ%

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ (ਈ) ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?
ਜੇ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ forum.