ਖੋਜ ਪਾਇਆ 3 ਨਤੀਜੇ

ਕੇ ਪੈਂਟੇਂਨ
14/10/05, 21:27
ਫੋਰਮ: ਇੰਜਣ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੀਕਾ: ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਵਿਸ਼ਾ: ਏਐਫ ਉੱਤੇ ਨਵਾਂ ਲੇਖ
ਜਵਾਬ: 10
ਵਿਚਾਰ: 5805

Il faut avoir un esprit un peu critique, car les journaleux se pompent les uns sur les autres. Ce n'est pas parce que il y a un article que le mec qui le signe s'y intéresse. Moi par exemple..... "La crédulité quand elle cite la presse, c'est la connerie." Mao Tse Toung
ਕੇ ਪੈਂਟੇਂਨ
14/10/05, 21:24
ਫੋਰਮ: ਇੰਜਣ ਜ ਏਕਤਾ, ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਜ?
ਵਿਸ਼ਾ: ਫ੍ਰੀ ਊਰਜਾ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼
ਜਵਾਬ: 14
ਵਿਚਾਰ: 8995

L'énergie libre, ou potentiel thermodynamique... Foutaise que tout cela, car je vous assure que le second principe est faux. Si l'entropie doit être remise en cause, alors plus de G. Il faut sortir des sentiers scientifiques qui annoncent trop simplement les choses. Comme de dit Jammi dans c'est pas...
ਕੇ ਪੈਂਟੇਂਨ
14/10/05, 21:18
ਫੋਰਮ: ਇੰਜਣ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੀਕਾ: ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਵਿਸ਼ਾ: FR3 ਕੌਮੀ ਤੇ ਪੈਂਟੋਨ!
ਜਵਾਬ: 64
ਵਿਚਾਰ: 62092

Je pense qu'il faut se méfier des chiffres,
car il y a litre et litre.

dédé

ਜਾਓ ਤਕਨੀਕੀ ਖੋਜ