ਖੋਜ

ਗੂਗਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਖੋਜ ਕਰੋ forum, ਇੱਕ ਪੋਪਅੱਪ ਵਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੋਜ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਜਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵੀਂ ਖੋਜ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੋ)


ਸੰਮਿਲਿਤ ਕਰੋ + ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ - ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਸਟੀਪਲ ਵਰਟੀਕਲ ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਲੱਗ ਸਬਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪਾਓ | ਜੇਕਰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲੱਭਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. * ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਸ਼ਕ ਖੋਜਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ * ਇੱਕ ਵਾਈਲਡਕਾਰਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੋਂ
 

ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੋਜ ਇੰਜਣ ਦੁਆਰਾ ਖੋਜ ਕਰੋ (ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ)


ਸੰਮਿਲਿਤ ਕਰੋ + ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ - ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਸਟੀਪਲ ਵਰਟੀਕਲ ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਲੱਗ ਸਬਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪਾਓ | ਜੇਕਰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲੱਭਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. * ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਸ਼ਕ ਖੋਜਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ * ਇੱਕ ਵਾਈਲਡਕਾਰਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੋਂ

* ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਸ਼ਕ ਖੋਜਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ * ਇੱਕ ਵਾਈਲਡਕਾਰਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤੋਂ

ਖੋਜ ਤਰਜੀਹਾਂ


ਇੱਕ ਚੁਣੋ ਜਾਂ forums ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. ਪੈਸਾ-forums ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ "ਉਪ-forums ਹੇਠਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ

 
ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਖਰ